Kvalitu našich výrobků kontrolujeme po celou dobu výroby. Používáme přitom destruktivní i nedestruktivní postupy.

Naše certifikované laboratoře a zkušebny jsou vybaveny všemi potřebnými přístroji, s jejichž pomocí sledujeme, testujeme, analyzujeme a vyhodnocujeme kvalitu vyrobených materiálů a finálních produktů.

Nedestruktivní testování materiálů

Při nedestruktivním testování materiálů (NDT) jsou veškeré zkoušky realizovány způsobem, při kterém nedochází ani k nejmenšímu porušení či poškození zkoušeného dílu. U zkoušek povrchové homogenity jsou vyhledávány necelistvosti testovaných povrchů magnetickou nebo penetrační metodou. U zkoušek vnitřní homogenity jsou ultrazvukem nebo prozařováním vyhledávany vnitřní necelistvosti.

NDT zkoušky:

 • Ultrazvukové zkoušení plechů, výpalků, svarových spojů, odlitků a speciálních součástí,
 • RTG prozařováním do tloušťky materiálu 65 mm,
 • magnetická polévací kontrola,
 • penetrační metoda,
 • měření tloušťky stěny ultrazvukovým defektoskopem.

Nedestruktivní testování materiálů provádí zkušený personál, jehož kvalifikace je pravidelně ověřována nezávislou certifikační organizací podle EN 473 ve stupni Level II.

Laboratoře a zkušebny

Zkušební laboratoře UNEX provádí kompletní zjišťování chemických, mechanických a metalografických vlastností ocelí a litin pro interní potřebu firmy, ale i pro externí zákazníky. Zkušební laboratoř v závodě v Uničově je součástí systému certifikovaného dle ISO 9001:2008, členem mezinárodní asociace měřících, zkušebních a analytických laboratoří Eurolab-cz, členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří s auditovanou činností. Pravidelně se také zúčastňuje mezilaboratorních testů za účelem zajištění správné kvality výsledků.

Chemická laboratoř

Provádí rozbory chemického složení všech typů ocelí a litin, a to metodou optické emisní spektrometrie a spalovací analýzou (stanovení C, S). Dále provádí analýzu vybraných vstupních surovin a feroslitin analyticky.

K provádění chemických analýz je používán moderní spektrometr ARL 44 60 se SparkDatem s analýzou vměstků a spalovací analyzátor Leco CS225.

Jsme schopni provést rychlé ověření chemického složení přímo na výrobku a to pomocí přenosného rentgenového analyzátoru X-MET 7500.

Mechanická zkušebna

Zkoušení mechanických vlastností ocelí, slitin a neželezných kovů:

 • Zkouška tahem za normální teploty (stanovení Rm, Re, Rp0,2, A5, Z),
 • zkouška rázem v ohybu za normální teploty,
 • zkouška rázem v ohybu za snížené teploty (až do -60° C),
 • zkouška ohybem,
 • zkouška tvrdosti podle Brinella (HB), Vickerse (HV), Rockwella (HRC),
 • zkouška tvrdosti svarových spojů.

K provádění zkoušení mechanických vlastností je používán v současnosti nejmodernější zkušební stroj ZWICK Z 400E, ke zkoušení vrubové houževnatosti Charpy kladivo PS 30 a pro měření tvrdosti HB, HRC a HV spolehlivé stabilní tvrdoměry VEB WPM Lipsko.

Mechanická dílna - obrobna vzorků
Výroba zkušebních těles je zabezpečována z dodaných zkušebních vzorků v souladu s podmínkami a požadavky technických norem nebo technických specifikací zákazníků pro mechanické zkoušky.

Metalografická laboratoř

Provádí hodnocení metalografické struktury kovových materiálu:

 • Kontrola mikrostruktury tepelného zpracování,
 • určení mikročistoty materiálu,
 • určení velikosti zrna,
 • vyhodnocení litiny,
 • stanovení oduhličení,
 • hodnocení povrchově kalených, cementačních vrstev,
 • leptání a vyhodnocení makrostruktury svarových spojů,
 • hodnocení posouzení příčiny a vzniku havárie součásti.

Kontrola a hodnocení mikrostruktury je prováděna na světelném mikroskopu Neophot 32 za použití programu Quick PHOTO Industrial 2.2.

Písková laboratoř

Sledování, kontrola a hodnocení kvality formovacích směsí za použití provozních přístrojů v pískových laboratořích.

3D měření

3D měření je vhodné zejména pro měření, které není možné provést klasickými měřidly nebo tam, kde se použitím klasického měřidla zvyšuje chyba měření. My nabízíme měření na:

3D souřadnicovém stroji Contura G2

 • Výška dílce max. 1 000 mm, délka dílce max. 1 600 mm, šířka dílce 600 mm,
 • hmotnost dílce max. 1 000 kg (výjimečně i více, závisí na tvaru a možnosti manipulace),
 • dosahovaná přesnost měření do 0,001 mm (závisí na tvaru dílce a použité metodě měření).

3D souřadnicovém měřícím systému Leica

Měřená délka Přesnost měření
do 2 m ± 0,060 mm
do 4,5 m ± 0,060 mm
do 9 m ± 0,063 mm