Energetický informační a regulační systém, měření toků energií v UNEX a.s.Společnost UNEX a.s. realizuje od r. 2018 projekt s názvem „Energetický informační a regulační systém, měření toků energií v UNEX a.s.“, jehož předmětem je realizace kompletních opatření vedoucích k zefektivnění systému managementu hospodaření s energiemi a to prostřednictvím instalace systému podrobného objektivního on-line měření a vyhodnocování spotřeb elektřiny, zemního plynu, vody, teplé vody, tlakového vzduchu a technických plynů a vybraných fyzikálních veličin ovlivňujících spotřeby elektřiny a zemního plynu u výrobních procesů a technického vybavení budov. Projekt se realizuje v mateřském závodě v Uničově a jeho realizací jsou dotčeny všechny výrobní provozy.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_101/0013844 Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO – 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“