Energetický informační a regulační systém, měření toků energií v UNEX a.s.Společnost UNEX a.s. realizuje od r. 2018 projekt s názvem „Energetický informační a regulační systém, měření toků energií v UNEX a.s.“, jehož předmětem je realizace kompletních opatření vedoucích k zefektivnění systému managementu hospodaření s energiemi a to prostřednictvím instalace systému podrobného objektivního on-line měření a vyhodnocování spotřeb elektřiny, zemního plynu, vody, teplé vody, tlakového vzduchu a technických plynů a vybraných fyzikálních veličin ovlivňujících spotřeby elektřiny a zemního plynu u výrobních procesů a technického vybavení budov. Projekt se realizuje v mateřském závodě v Uničově a jeho realizací jsou dotčeny všechny výrobní provozy.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/17_101/0013844 Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO – 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“


Modernizace pracoviště kalení oceli – UNEXSpolečnost UNEX a.s. realizuje od r. 2020 projekt s názvem „Modernizace pracoviště kalení oceli - UNEX,“ jehož předmětem je realizace komplexních opatření vedoucích k snížení energetické náročnosti technologických procesů tepelného zpracování ocelových výkovků a odlitků kalením pro získání požadovaných mechanických vlastností materiálu v oblasti tvrdosti a houževnatosti, a to prostřednictvím instalace nové elektrické vozové kalící pece a kalící olejové vany včetně všech souvisejících periférií (vzduchotechnika, manipulace).

Projekt se realizuje v mateřském závodě v Uničově a jeho realizací jsou dotčeny výrobní prostory kalírny umístěné ve výrobní hale č.1. Realizací projektu resp. všech plánovaných opatření by mělo být dosaženo energetických úspor, a to především snížením měrné spotřeby elektřiny při provozu nové kalící pece, k celkové redukci na nároky opakovaných ohřevů v pecích a snížení nároků na spotřebu elektřiny u vzduchotechniky.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0./0.0/19_251/0020524 Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO - 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“