Při nedestruktivním testování materiálů (NDT) jsou veškeré zkoušky realizovány způsobem, při kterém nedochází ani k nejmenšímu porušení či poškození zkoušeného dílu.

U zkoušek povrchové homogenity jsou vyhledávány necelistvosti testovaných povrchů magnetickou nebo penetrační metodou.

U zkoušek vnitřní homogenity jsou ultrazvukem nebo prozařováním vyhledávány vnitřní necelistvosti.

NDT zkoušky

Při nedestruktivním testování využíváme následující typy zkoušek:

  • Ultrazvukové zkoušení plechů, výpalků, svarových spojů, odlitků a speciálních součástí,
  • RTG prozařování do tloušťky materiálu 65 mm,
  • magnetickou polévací kontrolu,
  • penetrační metodu,
  • měření tloušťky stěny ultrazvukovým defektoskopem.

Nedestruktivní testování materiálů má na starosti zkušený personál. Jeho odbornost pravidelně ověřuje nezávislá certifikační organizace podle EN ISO 9712 ve stupni Level II.