5 8.2019

Lidé a ochrana životního prostředí na prvním místě

Legendární česká kapela Katapult vydala v roce 1980 své druhé studiové album. Na něm je i jeden z největších hitů Katapultu, píseň "Až", ve které se kapela zadívala do „daleké budoucnosti“ roku 2006: Oldřich Říha dodnes zpívá, že … budeme mít továrny i na stromy, umělá tráva bude před domy, v celém světě zavládne blahobyt a budeme umět skoro všechno vyrobit. Následuje hlavní slogan, který zlidověl: „Co děti? Mají si kde hrát?“.

Podstata sdělení je dodnes jasná: člověk sice díky svému důvtipu dosáhl neuvěřitelného technického pokroku, ale stalo se tak více či méně na úkor planety, která nám všem poskytuje podmínky pro život.

V UNEXu si uvědomujeme, že na jedné straně disponujeme často unikátními výrobními kapacitami a schopnostmi a podílíme se na vývoji a výrobě nejmodernějších strojů a zařízení, na straně druhé naše výroba může ovlivňovat okolní prostředí. Právě proto, že jsme si této skutečnosti vědomi, snažíme se dlouhodobě a systematicky snižovat dopad naší činnosti na životní prostředí, a to i daleko nad rámec toho, co nám přikazuje legislativa. S prvními kroky jsme začali před mnoha lety, další jsou naplánovány pro nadcházející období.

Konkrétní příklad? Naše slévárenská výroba ročně produkovala mimo jiné tisíce tun odpadního slévárenského písku, který donedávna končil na skládkách. Díky získaným certifikacím je tento písek evidován jako výrobek a ten využívá řada firem k dalšímu zpracování. Podobně jsme našli odběratele i pro slévárenskou strusku, vyzdívky, odpad ze svařování a otryskávání. Všechny tyto materiály již nekončí na skládce, ale nacházejí nové uplatnění. Celý proces je certifikován a disponuje příslušnými povoleními ze strany orgánů státní správy.

Podobně se snažíme eliminovat i množství emisí vypouštěných do ovzduší. Investovali jsme řádově desítky miliónů korun do filtračních, odsávacích a dalších technologií. Výsledkem je, že z našich komínů odchází jen takové množství emisí, které je výrazně nižší než co nám stanovuje legislativa. Pozitivní dopady těchto investic jsou, pochopitelně, nejvýraznější v bezprostředním okolí našich výrobních závodů.

Na čem aktuálně pracujeme? Ještě více se letos v UNEXu zaměříme na zefektivnění hospodaření s energiemi s cílem snížit spotřebu elektřiny a zemního plynu. Budeme důsledně měřit a vyhodnocovat spotřebu elektřiny, zemního a technických plynů, teplé vody a dalších veličin. Věříme, že díky přesným datům dokážeme identifikovat řadu příležitostí k úsporám. Investice do Energetického informačního a regulačního systému měření toků (EIRS) dosáhnou cca 10 miliónů korun. Obdobně vysoká investice bude letos směřovat do náhrady energeticky nehospodárných a po technické stránce zastaralých tryskačů. Kromě snížené energetické náročnosti zařízení dojde i ke snížení produkce emisí.

Na životním prostředí nám v UNEXu záleží, a proto se snažíme promítnout jeho ochranu do každé z našich činností. Nejen ve výrobě, ale i v kancelářích.


Nejen pro zaměstnance…

Finanční prostředky UNEXu nejsou investovány pouze do nových technologií či ochrany životního prostředí, pomáhají i v regionu působení naší společnosti. Spojení firmy UNEX s městem Uničov trvá již téměř 70 let a stejně tak dlouho trvá i naše podpora regionu, kulturního a sportovního vyžití, i dalších společenských aktivit. Mimo jiné poskytujeme školám v regionu s technickým zaměřením finance např. na nákup obráběcích nástrojů, vybavení učeben či dalších potřebných věcí. V rámci podpory mimoškolních aktivit dětí a mládeže pravidelně poskytujeme finanční prostředky místním sportovním klubům i tělovýchovným jednotám. Věříme, že Uničovské kulturní léto, jehož jsme dlouhodobě generálním partnerem, zpříjemňuje prázdninové měsíce všem kulturním nadšencům. Nezapomínáme však ani na starší spoluobčany. Dlouhodobě spolupracujeme s Charitou Šternberk (pracoviště Uničov), která poskytuje charitní a pečovatelskou službu všem, kteří to potřebují. Aktivně se zapojujeme i v dalších společensky prospěšných či charitativních projektech.

Zaměstnanci UNEXu mají příležitost absolvovat řadu preventivních zdravotních vyšetření, osvětových přednášek či se zapojit do firemních sportovních a společenských akcí.