28 8.2018

Laboratoř UNEXu úspěšně absolvovala akreditační audit

Za obchodním úspěchem každého výrobce stojí tři základní předpoklady: schopnost dodávat zboží v požadované kvalitě, v dohodnutém termínu a za konkurenceschopnou cenu.

Na dlouhodobě vysoký standard kvality našich výrobků dohlíží mj. zkušební laboratoř UNEX, která v minulých týdnech úspěšně absolvovala audit akreditační společnosti ČIA Brno a stala se nositelem osvědčení o způsobilosti provádět akreditované zkoušky v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Toto mezinárodní osvědčení dokládá, že zkušební laboratoř UNEX je schopna nestranně a důsledně provádět řadu chemických, mechanických a metalografických zkoušek, a to na takové úrovni, že jí vydané zkušební protokoly a certifikáty jsou platné kdekoli na světě.

Úspěšně zakončené posuzování způsobilosti opravňuje Zkušební laboratoř UNEX provádět tyto zkoušky:

Zkoušky chemického složení

  • Stanovení chemického složení ocelí a litin spektrometricky
  • Stanovení chemického složení spalovací analýzou C,S

Mechanické zkoušky

  • Zkouška tahem za pokojové teploty
  • Zkouška rázem v ohybu za pokojové a snížené teploty
  • Zkouška tvrdosti dle Brinella
  • Zkouška tvrdosti dle Vickerse
  • Zkouška tvrdosti dle Rockwella

Metalografické hodnocení

  • Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
  • Stanovení velikosti zrna


Získáním akreditace jsme potvrdili vysokou kvalitu naší laboratoře a nabízených služeb a budeme tak nadále schopni plnit zvyšující se požadavky obchodních partnerů v oblastech, jako jsou deklarovaná kvalita nabídky zkušebních činností, trvalý rozvoj systému kvality zkušebny, neustálé zvyšování kvality služeb, růst dovedností personálu a lepší technické zabezpečení.