Vedení společnosti UNEX vnímá a podporuje potřebu neustále se zvyšujících požadavků na zajišťování dodávek v požadované jakosti, dohodnutém termínu, množství, konkurenceschopné ceně, při současném snižování negativních vlivů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

S cílem uspokojit tuto potřebu je vedením společnosti vyhlášená Politika kvality, ochrany životního prostředí a zdraví při práci, energetická politika, která je prosazována prostřednictvím následujících zásad:

Zákazníci

 • Budovat se zákazníky dlouhodobé, vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Důsledným přezkoumáním požadavků předcházet vzniku rizik.
 • Dodávat objednané množství v objednané kvalitě, v dohodnutém termínu, za oboustranně výhodných cenových podmínek.

Dodavatelé

 • Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Provádět transparentní výběrová řízení.
 • Neustálým objektivním tlakem na cenu, kvalitu, termíny a servis zvyšovat vlastní spolehlivost.
 • Zvyšovat kvalitu a stabilitu dodávek rozvojem dodavatelů.
 • Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

Zaměstnanci

 • Vzděláváním podporovat rozvoj zaměstnanců.
 • Objektivně nastavenou motivací zvyšovat spokojenost zaměstnanců.
 • Účinnou prevencí předcházet úrazům, poškození zdraví zaměstnanců a ekologickým škodám (škodám na životním prostředí)

Pracovní a životní prostředí, energetika

 • Ve spolupráci se zaměstnanci a jejich zástupci vytvářet bezpečné, hospodárné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.
 • Prosazovat odstraňování nebezpečí a snižování rizik v oblasti BOZP.
 • Preventivními kroky snižovat rizika znečištění vody, ovzduší a půdy.
 • Prosazovat snižování objemu vyprodukovaného odpadu a jeho důsledným tříděním minimalizovat dopady na životní prostředí.
 • Uplatňovat, udržovat a zlepšovat systém prevence závažných havárií.

Zlepšování

 • Analyzovat rizika a možné následky a přijímat opatření k jejich eliminaci.
 • Implementací nových technologií zvyšovat produktivitu práce a kvalitu produktů.
 • Snižování podílu lidské práce využíváním robotů a automatizovaných systémů.


Vedení společnosti se zavazuje dodržovat právní a další související požadavky na činnosti ovlivňující životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Od všech zaměstnanců očekáváme aktivní účast při neustálém zlepšování integrovaného systému managementu řízení, zvyšování produktivity práce a činností vedoucích k tvorbě vyšší přidané hodnoty.
K naplnění těchto očekávání a závazků zajistí vedení společnosti zaměstnancům dostupnost potřebných informací a zdrojů.