Vedení UNEX a.s. vnímá neustále se zvyšující požadavky na zajišťování dodávek v požadované jakosti, dohodnutém termínu, množství a konkurenceschopné ceně, při současném snižování negativních vlivů na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

S cílem uspokojit tyto požadavky byla celofiremně přijata Politika kvality, ochrany životního prostředí a zdraví při práci, energetická politika, která je rozdělena do 5 základních oblastí s jasně definovanými zásadami:

Zákazníci

 • Budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Důsledným přezkoumáním požadavků předcházet vzniku rizik.
 • Dodávat objednané množství v objednané kvalitě, v dohodnutém termínu, za oboustranně výhodných cenových podmínek.

Dodavatelé

 • Budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy.
 • Provádět transparentní výběrová řízení.
 • Neustálým objektivním tlakem na cenu, kvalitu, termíny a servis zvyšovat vlastní spolehlivost.
 • Zvyšovat kvalitu a stabilitu dodávek rozvojem dodavatelů.
 • Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb.

Zaměstnanci

 • Vzděláváním podporovat rozvoj zaměstnanců.
 • Objektivně nastavenou motivací zvyšovat spokojenost zaměstnanců.
 • Účinnou prevencí předcházet úrazům a poškození zdraví zaměstnanců.

Pracovní a životní prostředí, energetika

 • Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky.
 • Hospodárně využívat všechny druhy energií, snižovat energetickou náročnost.
 • Preventivními kroky snižovat rizika znečištění vody, ovzduší a půdy.
 • Prosazovat snižování objemu vyprodukovaného odpadu a důsledným tříděním minimalizovat dopady na životní prostředí.

Zlepšování

 • Analyzovat rizika a možné následky a přijímat opatření k jejich eliminaci.
 • Implementací nových technologií zvyšovat produktivitu práce a kvalitu produktů.
 • Snižování podílu lidské práce u rizikových procesů použitím robotů a automatizovaných systémů.
 • Zvyšovat energetickou účinnost technologií a zařízení.


Vedení společnosti se zavazuje dodržovat právní předpisy a další související požadavky ve vztahu k činnostem ovlivňujícím životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a energetiku.

Od všech zaměstnanců očekáváme aktivní účast na trvalém zvyšování produktivity práce, na neustálém zlepšování činností vedoucích k tvorbě vyšší přidané hodnoty a na ochraně životního a pracovního prostředí.